R

R & D (Research and Development) การวิจัยและพัฒนา กิจกรรมอันองค์การหนึ่งหาวิธีการผลิตต่างๆ (นวตกรรม-กระบวนผลิต) และสร้างสรรค์สินค้าและบริการใหม่
rank of preferential right ลำดับแห่งบุริมสิทธิ
rate of exchange อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ราคาต่อหน่วยของเงินตราเงินอีกสกุลหนึ่ง
Rate of return The percentage of an asset's value that the owner of the asset earns, usually per year.
rates of taxes ค่าภาษี
ratification (1) การให้สัตยาบัน การยืนยัน การอนุมัติ (2) การกระทำของตัวแทนที่ได้ปฏิบัติการอยู่ในขอบเขตของสัญญา
raw material วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เกิดเองตามธรรมชาติ ตัวอย่างเช่นแร่ธาตุ ที่ดิน ผลิตภัณฑ์จากป่า แม่น้ำและทะเล
Real effective exchange rate The effective exchange rate adjusted for inflation in each country.
Real Exchange Rate The nominal exchange rate adjusted for imflation. Unlike most other real variables, this adjustment requires accounting for price levels in two currencies. The real exchange rate is: R=EP*/P is the foreign price level. Equivalent to the real price of foreign goods; that is, the quantity of domestic goods needed to purchase a unit of foreign goods. Also defined as the relative price of traded goods in terms of non-traded goods.
Real GDP The real counterpart to nominal GDP, obtained by valuing output in a given year at prices from another year, called the base year.
Real National Income National income adjusted for inflation.
Real trade A shorthand term for most of the theory of international trade, which consists largely of real models. Contrasts with international finance.
Recession A significant decline in economic activity. In the U.S. recession is approximately defined as two successive quarters of falling GDP, as judged by NBER. A recession in one country may be caused by, or may itself cause, recession in another country with which it trades.
Reciprocal trade agreement Agreement between two countries to open their markets to each other's exports, usually by each reducing tariffs. Early trade rounds under the GATT consisted mostly of reciprocal trade agreements, extended to other contracting parties by the MFN requirement.
red tape ความล่าช้าในการทำงาน เป็นคำเรียกระบบราชการ (bureaucracy) ในทางไม่ดี
redistribution of wealth การจัดสรรความมั่งคั่งให้กับประชาชน รัฐบาลสามารถให้นโยบายการคลังในการจัดสรรรายได้แก่ประชาชนให้เป็นผลดีโดยวิธีการภาษีอากรและรายจ่าย
Reexport The export without further processing or transformation of a good that has been imported. See entrepot trade.
Reference Price See Maximum (minimum) price system.
refrain ระงับ กลั้น ละเว้น หยุดยั้ง
Regional aid A subsidy directed at a geographic region within a country to assist its development. Such subsidies are non-actionable under WTO rules.
Regional Integration The formation of closer economic linkages among countries that are geographically near each other, especiallly by forming preferential trade agreements.
Regional policy In a trade context, this usually refers to a regional aid.
Regional trade Trade among countries that are geographically close together, especially on the same continent.
Regionalism The formation or proliferation of preferential trading arrangements.
registered capital ทุนจดทะเบียน
Registered exports and imports If a country regulates what can be traded, then "registered" mean legal. In contrast, unregistered exports and imports are smuggled in some fashion.
regressive tax ภาษีแบบถอยหลัง เช่นอากรมหรสพ ภาษีสรรพสามิต ค่าธรรมเนียมการเดินทางไปต่างประเทศ เป็นภาษีที่ผู้มีเงินได้น้อยกว่าต้องเสียภาษี (เทียบกับเงินได้) ในอัตราสูงกว่าผู้มีเงินได้มากกว่า พบในกรณีการเก็บภาษีตามสภาพ หรือการเก็บภาษีเหมาจ่าย
regulation กฏ ข้อบังคับ ข้อกำหนด ระเบียบ การทำให้เป็นระเบียบ
relative advantage ข้อได้เปรียบในเชิงสัมพันธ์ การที่สินค้าชนิดหนึ่งมีความได้เปรียบสินค้าคู่แข่งอีกชนิดหนึ่งโดยมุมมองของผู้บริโภค
remain in force ยังคงใช้ได้อยู่
remarketing การปรับปรุงการตลาด อุปสงค์ในสินค้าลดลง ต้องการปรับปรุงส่วนผสมทางการตลาด (marketing mix) เช่นการเปลี่ยนลักษณะสินค้า
remedy การรักษา วิธีการรักษา สิ่งที่ใช้ในการรักษา มาตรการในการแก้ไข
remitting bank ธนาคารที่รับเอกสารเพื่อส่งต่อไปธนาคารผู้เปิดเครดิต
remuneration การได้เงินค่าตอบแทน การจ่ายเงิน การให้รางวัล
render เสนอ ส่ง ส่งคืน ปฎิบัติ
Rent-Seeking Refers to activities that use resources to obtain incomes through transfers but which do not increase national income. Such activities result in an extra cost to society (the loss of income from the diversion of resources away from productive towards rent-seeking activities) beyond the distortionary costs associated with measureds that give rise to the rents.
Rental Price The payment per unit time for the services of a unit of a factor of production, such as land or capital.
renunciation of the rights การสละสิทธิ
replacement cost ต้นทุนทดแทน มูลค่าหรือราคาตลาดปัจจุบันของสินทรัพย์ประเภทเดียวกันกับกิจการที่มีอยู่
Request-Offer Procedure Negotiating procedure based on the tabling, by each party, of a list of concessions requested of other parties, followed by an offer list of the concessions that could be granted if its request were met.
Reserve asset Any asset that is used as international reserves, including a national currency, precious metal such as gold, or SDRs.
Reserve currency A currency that is used as international reserves, often because it is an intervention currency. See also seigniorage.
Reserves (1) International reserves of a government or central bank. (2) Amounts held by commercial banks in their vaults or on deposit with the central bank as backing for deposits.
restraint of trade การจำกัดการค้า
Restricted trade Trade that is restrained in some fashion by tariffs, transport costs, or NTBs.
Restriction on trade ข้อจำกัดทางการค้า
Restrictive Business Practice Measures by business enterprises to limit access to markets and restrain competition (such as the formation of a cartel).
retail trade การขายปลีก
Retaliation มาตรการตอบโต้ทางการค้า ซึ่ง GATT ยินยอมให้ประเทสที่ได้รับผลกระทบโดยตรงใช้มาตรการทางการค้าตอบโต้ประเทศคู่กรณีได้ในขอบเขตหนึ่ง กรณีประเทศหนึ่งเพิ่มอัตราภาษีสินค้าเข้า ย่อมส่งผลกระทบต่อสินค้าส่งออกของประเทศผู้ส่งออก ประเทศที่ได้รับผลกระทบมักตอบโต้โดยการเพิ่มอัตราภาษีสินค้าเข้าเช่นกัน หรืออาจใช้มาตรการการกีดกันอื่นๆ ก็ได้
Retaliation (1) The use of an increased trade barrier in response to another country increasing its trade barrier, either as a way of doing the adverse effects of the latter's action or of punishing it. (2) The formal procedure permitted under the GATT whereby a country may raise discriminatory tariffs above bound levels against a GATT member that has violated GATT rules and not provided compensation.
revaluation การเพิ่มค่าเงินเมื่อเทียบกับทองคำ การประกาศเพิ่มค่าเงิน หรือ การลดราคาของเงินตราต่างประเทศ
Revealed Comparative Advantage (RCA) The ratio of a country's exports of a good to the world's exports of that good divided by that country's share of exports of manufactures in the world exports of manufactures.
Revenue Referring to a tariff, the money collected by the government. Equals the size of the tariff times the quantity of imports.
reverse preferences ประเทศกำลังพัฒนาให้สิทธิพิเศษกับประเทศที่พัฒนาแล้ว กรณีประเทศกำลังพัฒนาให้สิทธิทางด้านพิกัดภาษีศุลกากรแก่ประเทศพัฒนาแล้วประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นการเฉพาะเพื่อตอบแทนที่ประเทศนั้นได้ให้สิทธิพิเศษกับประเทศของตน
rig, rigging the market การป่าวประกาศข่าวในตลาดการค้าว่า สินค้าจะขาดตลาดบ้าง สินค้าจะล้นตลาดบ้าง เพื่อให้เจ้าของสินค้าและผู้ซื้อต่างเกิดความไหวตัวทางการซื้อและการขาย มักทำให้ตลาดเกิดความปั่นป่วน แล้วพวกเก็งกำไรก็จะเข้าดำเนินการกักตุนสินค้า
Rollback The phasing out of neasures inconsistent with the provisions of an agreement.
Rome Convention อนุสัญญาแห่งกรุงโรม เป็นข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยเรื่องคุ้มครองนักแสดง ผู้ผลิตสิ่งบันทึกเสียงและองค์กรแพร่เสียง แพร่ภาพ
Round In the WTO context, a multilaeral trade negoation. There have been eight ronds: Geneva (1947), Annecy (1949), Torquay (1950-51), Geneva (1955-56), Dillon (1960-61), Kenedy (1963-67), Tokyo (1973-79), and Uruguay (1986-94). A ninth multilateral negotiation was launched in Doha Qatar, at the end of 2001.
Rule of Origin (ROO) Rules included in a FTA specifying when a good will be regarded as produced within the FTA, so as to cross between members without tariff. Typical ROOs are based on percentage of value added or on changes in tariff heading.
Run on a currency
The short-term capital outflows that occur when a pegged exchange rate regime is thought to be running out of reserves and is thus expected (and therefore forced) to devalue.
Rybczynski derivative
The effect of a small change in a single factor endowment on the output of a good.

 

ข้อมูลบางส่วนจาก Deardorffs' Glossary of International Economics

JoomSpirit