I

IMF Quota จำนวนเงินที่สมาชิกกองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ IMF ต้องชำระใเพื่อช่วยเหลือองค์กร โดยส่วนหนึ่งชำระในหน่วยเงินตราของประเทศ อีกส่วนหนึ่งชำระเป็นดอลลาร์สหรัฐ ทองคำ หรือเงินตราของประเทศสมาชิกประเทศอื่น โดยโควต้าของประเทศหนึ่งๆ จะขึ้นอยู่กับค่า GDP ของประเทศนั้นๆ และอำนาจในการออกเสียงของสมาชิกแต่ละประเทศใน IMF จะเป็นอัตราส่วนกับโควต้า IMF ของประเทศนั้นๆ
IMF System (Bretton Woods System) ระบบกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่คงที่ ใน ค.ศ. 1944 ให้ใช้เป็นระบบการเงินระหว่าง ประเทศที่เมืองเบรตตันวูดส์ รัฐนิวแฮมเชียร์ สหรัฐอเมริกา โดยมีการจัดตั้งกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
Impairment การด้อยค่าของทรัพย์สินที่เกิดจากสิทธิและความรับผิดชอบที่เกิิดขึ้นจากการทำความตกลง หรือข้อสํัญญาที่ผูกพันกัน (GATT มาตราที่ 23)
Imperfect competition market ตลาดที่มีการแข่งขันไม่สมบูรณ์ สภาพตลาดที่มีลักษณะการผูกขาดแฝงอยู่ ทำให้ผู้ขาย (ผู้ซื้อ) มีอำนาจเหนือราคา อุปสงค์ หรืออุปทาน เช่นภาวะการมีผู้ผลิตน้อยราย ก็จะสามารถตั้งราคาค่อนข้างสูงได
Import การนำเข้า
Import authorization ข้อกำหนดในการอนุญาตให้นำเข้า ที่ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยพิเศษก่อนที่จะสามารถนำเข้าประเทศได้ มีลักษณะคล้ายกับการขอใบอนุญาตในการนำเข้า (import licensing)
Import duty ภาษีสินค้าเข้า หรือภาษีเรียกเก็บจากสินค้าเข้า สำหรับปกป้องสอนค้าในประเทศ และ/หรือหารายได้เข้ารัฐ อาจเป็นภาษี ตามสภาพ (Specific tax) หรือภาษีตามมูลค่า (ad valorem) ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้าและนโยบายของแต่ละ ประเทศ
Import license ใบอนุญาตนำเข้า
Import licensing การออกใบอนุญาตนำเข้า
Import price index ดัชนีราคาสินค้านำเข้า
Import promotion การส่งเสริมการนำเข้า
Import Quota โควตาสินค้าเข้า, โควตาการนำเข้า
Import relief โดยทั่วไปหมายถึง การควบคุมปริมาณการนำเข้าของสินค้าบางกลุ่มเพื่อที่จะช่วงเหลือผู้ผลิตภายในประเทศ หากการควบคุมนี้ เป็นได้ทั้งในแบบที่กำหนดเป็นกฏหมายลายลักษณ์อักษร (Administered protection) หรือเป็นแบบที่ไม่เป็นทางการอย่างการใช้ระบบโควตาแบบสมัครใจ (Voluntary Export Restraint: VER)
Import Substitution “การทดแทนการนำเข้า” เป็นแนวคิดของวิธีการพัฒนาโดยการเน้นไปที่การใช ้สินค้าในท้องถิ่นทดแทน สินค้านำเข้าผ่านการปกป้องทางการค้าและ นโยบายอุตสาหกรรมหลายอย่าง
Import surcharge เก็บค่าธรรมเนียมการนำเข้า เป็นการเก็บเพิ่มเติมจากภาษีนำเข้าที่มีอยู่แล้ว
Import-Export company บริษัทนำเข้า-ส่งออก
Impose การจัดเก็บภาษี
Impulse goods สินค้าอันถูกกระตุ้นให้ซื้อ โดยมิได้มรการตัดสินใจมาล่วงหน้าก่อน
Impulsive buying ภาวะการซื้อสินค้าหรือบริการจากแรงกระตุ้น โดยผู้บริโภคขาดความรอบรู้ในรายละเอียดของสินค้า หรือไม่แสวงหาราย ละเอียดเกี่ยวกับราคา คุณภาพ ความปลอดภัย
In bond ราคาสินค้าที่ส่งให้ถึงโกดังท่าเรือ ผู้ซื้อต้องเสียภาษีเอง เป็นสินค้าที่นำเข้าเก็บไว้ในคลังสินค้าของท่าเรือและยังไม่ได้ เสียภาษี สินค้าได้ถูกส่งเข้ามาจากต่างประเทศ แต่ในขณะที่สินค้าตกเข้ามาบังเอิญราคาไม่ดี พ่อค้าจึงกักเอาไว้ที่ท่าเรือ และรัฐบาลต้องเก็บรักษาสินค้านั้นไว้ก่อน จนกว่าผู้ประกอบการจะชำระภาษีขาเข้าให้กับรัฐบาล
Income distribution การกระจายรายได้
Income taxes ภาษีเงินได้ ภาษีอากรที่จัดเก็บประมวลรัษฏากร มีอยู่ 2 ประเภท ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล
Income-consumption curve เส้นรายได้-การบริโภค เส้นแสดงการเปลี่ยนแปลงปริมาณอุปสงค์ต่อสินค้า 2 ชนิด อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงระดับ รายได้แท้จริง เส้นนี้เกิดจากการลากเส้นเชื่อมจะสัมผัสระหว่างเส้นความพอใจเท่ากันและเส้นงบประมาณ
Index ดัชนี เป็นมาตรวัดปรืิมาณทางอ้อม เช่นการวัดราคาต่างๆ การวัดการพัฒนาเศรษฐกิจ หรือสิทธิมนุษยชน
Index growth ดัชนีแสดงการเพิ่มขึ้นของรายได้ประชาชาติ ให้เห็นถึงความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจเมื่อผู้เชี่ยวชาญคำนวนความ เคลื่อนไหวของการเศรษฐกิจในระยะหนึ่งแล้ว
Indicator สิ่งที่ใช้ชี้ช่องทางให้ทราบล่วงหน้าว่า ความโน้มเอียงในด้านต่างๆจะเป็นไปในรูปใด ตัวอย่างเช่น ดัชนีราคาหรือค่าครอง ชีพที่โน้มเอียงสูงขึ้น เป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่าน่าจะเกิดภาวะเงินเฟ้อขึ้น
Indifference curve เส้นความพอใจเท่ากันชี้ให้เห็นว่า การริโภคสินค้าสองชนิดในปริมาณที่แตกต่างกัน ก่อให้เกิดความพอใจแก่ผู้บริโภค เท่ากัน
Indirect control การควบคุมโดยทางอ้อม มีการควบคุมทั้งการงานและการเงิน รัฐสภาควบคุมรัฐบาลโดยไม่อนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่าย ก็ถือว่าเป็นการควบคุมโดยทางอ้อม
Indirect cost ต้นทุนทางอ้อม อันระบุไม่ได้ว่าเป็นของผลิตภัณฑ์หรือแผนกใด
Indirect exchange rate ราคาเงินตราต่างประเทศในหนึ่งหน่วยของเงินตราในประเทศ เช่น 1 บาท เท่ากับ 0.0264 ดอลลาร์สหรัฐ
Indirect labor ค่าแรงทางอ้อม จ่ายไปโดยไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการผลิตสินค้า เป็นค่าแรงที่จัดว่ามีส่วนช่วยให้การผลิตสินค้าลุล่วง ไปด้วยดี ตัวอย่างเช่น ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างพนักงานรักษาความสะอาด เงินเดือนผู้ควบคุม คนงาน เป็นต้น
Indirect taxes ภาษีทางอ้อม ที่ผู้เสียภาษีอากรสามารถผลักภาระภาษีให้แก่ผู้อื่นต่อไปได้ ได้แก่ ภาษีการใช้จ่าย ภาษีการขาย ภาษีสรรพสามิต ภาษีศุลกากร
Induced investment การลงทุนโดยชักจูง การลงทุนที่มีความสัมพันธ์กับรายได้ คือรายได้สูง ลงทุนมาก รายได้ต่ำ ลงทุนน้อย
Industrial Fund กองทุนอุตสาหกรรม ในกรณีที่รัฐบาลดำเนินงานรัฐวิสาหกิจทางด้านอุตสาหกรรม กองทุนนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อหารายรับเข้า กองทุนและใช้จ่ายจากกองทุน เพื่อผลิตสินค้าและบริการด้านอุตสาหกรรมนั้น
Industrial policy นโยบายส่งเสริมภาคอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมใดควรได้รับการส่งเสริมให้ขยายตัว อาจด้วยวิธีการอุตหนุน การงดภาษี หรือการให้ความช่วยเหลืออุตสาหกรรมนั้นๆ ในรูปแบบต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างข้อได้เปรียบต่างๆ
Industrialization การกลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมของประเทศหนึ่งๆ
Inelastic demand อุปสงค์ยืดหยุ่นน้อย อุปสงค์อันเมื่อราคาเปลี่ยนแปลงแล้วมีผลให้เปอร์เซนต์การเปลี่ยนแปลงของปริมาณการซื้อน้อยกว่า เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงราคา หรืออาจกล่าวได้ว่า เมื่อราคาลดลง (เพิ่มขึ้น) มีผลทำให้ปริมาณการซื้อรวมเปลี่ยน แปลงทำให้รายได้รวมลดลง (เพิ่มขึ้น)
Inelastic Supply อุปทานยืดหยุ่นน้อย อุปทานอันเมื่อราคาเปลี่ยนแปลงแล้วมีผลทำให้เปอร์เซนต์การเปลี่ยนแปลงของปริมาณการเสนอ ขายมีเปอร์เซนต์การเปลี่ยนแปลงของราคา
Infant Industry อุตสาหกรรมแรกเกิดหรืออุตสาหกรรมแรกเริ่ม ได้แก่ อุตสาหกรรมที่ยังต้องการให้รัฐบาลปกป้องอยู่เป็น อุตสาหกรรมที่เพิ่งเกิดใหม่ ที่ยังอ่อนทั้งด้านทุนและประสบการณ์ในการบริหาร ไม่มีความสามารถใน การที่จะไปแข่งขันในเวทีโลกอย่างเพียงพอ
Inferior goods สินค้าคนจน ตัวอย่างสินค้า/เสื้อโหล อาหารตามแผงลอย สินค้าที่มีผลทางรายได้เป็นลบ และยังผลให้ความยืดหยุ่นของ อุปสงค์ต่อราคา เป็นสินค้าเมื่อรายได้แท้จริงของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น อุปสงค์ต่อสินค้าเหล่านั้นกลับลดลง
Inflation ภาวะเงินเฟ้อ มีปริมาณเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากจนเกินไป ทำให้ราคาสินค้าสูงขึ้นเรื่อยๆ
Inflation rate อัตราเงินเฟ้อต่อปี
Inflation, cost-push สภาวะที่ราคาขึ้นที่เกิดจากต้นทุนสูงขึ้น มีสาเหตุต่างๆ ทางด้านอุปทาน เช่นสภาวะการขยายหรือเร่งความเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจในอัตราสูง จะทำให้ต้นทุนการปผลิตสูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
Inflation, demand pull ภาวะราคาขึ้นที่เกิดจากอุปสงค์เพิ่มขึ้น ภาวะเงินเฟ้ออันเนื่องมาจากสาเหตุางด้านอุปสงค์ด้วยสาเหตุหลักคือ อุปสงค์รวม (Aggregate demand) มีมากกว่าอุปทานรวม (Aggregate supply) ราคาสินค้าจึงสูงขึ้น
infrastructure สาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน
Input-Output analysis สภาวะการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆที่ต้องใช้ในการดำเนินงาน กับผลประโยชน์หรืองานที่ได้รับเมื่อ ดำเนินตามแผน
Integrated Framework for Trade-related Technical Assistance (IF) การให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคที่เกี่ยวกับการค้าแก่ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด เพื่อใช้เป็นแม่แบบสำหรับการพัฒนาการ ค้าของประเทศพัฒนาน้อยที่สุด เป็นกิจกรรมและกองทุนร่วมของ 6 องค์กรได้แก่ IMF, International Trade Center (กรุงเจนีวา), UNCTAD, UNDP, World Bank, และ WTO
Integration การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ โดยเริ่มจากการลดอุปสรรคทางการค้าจนไปถึงการเคลื่อนย้ายสินค้า ทุน และแรงงาน รวมทั้งการใช้กฏหมาย กฏเกณฑ์ และมาตรฐานเดียวกัน รูปแบบการรวมกลุ่มที่เห็นโดยทั่วๆไปได้แก่ การเปิดเสรีทางการค้า (FTAs) และตลาดร่วม มีความหมายเดียวกับคำว่า "Economic Integraion"
Inter-American Development Bank A development bank for the countries of Latin America and the Caribbean.
Inter-industry trade การค้าระหว่างประเทศในสินค้าทีมาจากต่างสาขาการผลิต สินค้ามาจากต่างอุตสาหกรรม โดยสินค้าที่ส่งออกและนำเข้าจะเป็นสินค้าคนละชนิดกันเป็นรูปแบบหนึ่งของการค้าตามทฤษฎี Competitive Advantage เช่น โมเดลของริคาโดที่ชื่อว่า Ricardian Model และ โมเดลของเฮคเชอร์-โอลิน
Interbank rate, inter-bank offered rate อัตรากู้ยืมระหว่างธนาคาร อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างธนาคาร อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารผู้ให้กู้ยืม เรียกเก็บจากธนาคาร และสถาบันการเงินอื่นๆ เป็นอัตราที่ต่ำสุด
Interest rate อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ตามปกติจะคิดเป็นร้อยละของต้นทุนเงินกู้
Intermediate customer ลูกค้าระหว่างทาง ผู้ซื้ออยู่ระหว่างผู้ผลิตวัตถุดิบและผู้บริโภคขั้นสุดท้าย
Intermediate goods (intermediate inputs) สินค้าขั้นกลาง สินค้าที่อยู่ระหว่างขั้นตอนต่างๆ ของการผลิต จำนวนขั้นตอนการผลิตจะมีมากหรือน้อย แล้วแต่ชนิดของสินค้าหรือบริการ
intermediate input ปัจจัจยการผลิตขั้นกลาง
Intermediate transaction การขายที่บริษัทหนึ่งขายผลิตภัณฑ์ให้กับอีกบริษัท เพื่อให้่ใช้ผลิตภัณฑ์นั้นเป็นปัจจัยการผลิตขั้นกลาง (intermediate input)
Intermittent dumping การทุ่มตลาดเป็นการชั่วคราว เป็นนโยบายที่จะส่งสินค้าไปขายต่างประเทศในราคาต่ำกว่าตลาดภายในประเทศเป็นการชั่วคราว และในบางคราวอาจต้องขายต่ำกว่าทุน เพื่อ
แสวงหาตลาดใหม่ในต่างประเทศ
กำจัดคู่แข่งที่มีประสิทธิภาพทางการผลิตและการเงินที่ต่ำกว่า
กีดกันไม่ให้คู่แข่งเข้ามาแย่งตลาดที่ครองอยู่แล้ว
Internal debt หนี้ภายในประเทศ
Internal economies of scale การประหยัดที่เกิดจากขนาดในการผลิตภายในบริษัท นั่นคือ ต้นทุนเฉลี่ยของบริษัทลดลงเมื่อมีการผลิตผลผลิตเพิ่มขึ้น การประหยัดในลักษณะนี้จะขัดกับหลักการการแข่งขันสมบูรณ์
Internal market ตลาดภายใน เป็นคำที่ีมักพบในการรวมกลุ่มหรือบูรณาการทางเศรษฐกิจของยุโรป ซึ่งจะเป็นกำจัดอุปสรรคทางการค้าระหว่างตลาดในประเทศต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ตลาดเหล่านั้นกลายเป็นตลาดยุโรปเพียงตลาดเดียว (Single European Market)
Internalization หมายถึง ผลประโยชน์ที่บริษัทหนึ่งๆ ได้รับเมื่อบริษัทสามารถควบคุมกิจกรรมต่างๆ ไว้ภายในบริษัทเดียว เช่น ในส่วนของการผลิตและในส่วนของการขนส่งสินค้าไว้ในบริษัทเดียวกัน ทำให้บริษัทไม่ต้องไปเสียเงินจ้างบริษัทอื่นในการขนส่งสินค้า
International Bank For Reconstruction And Development (IBRD) ธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและพัฒนา เป็นหนึ่งในห้าองค์กรใหญ่ภายใต้กลุ่มธนาคารโลก (World Bank)
International Commodity Agreement (ICA) ข้อตกลงระหว่างประเทศผู้ผลิตและประเทศผู้บริโภคในการพัฒนาการทำงานของตลาดโลกของสินค้าอุปโภคบริโภค อาจเป็นข้อตกลงในการบริหารจัดการ การให้ข้อมูล หรือความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ การเข้าควบคุมราคาในระดับโลก หน่วยงาน ICA นี้อยู่ภายใต้การดูแลของอังค์ถัด (UNCTAD)
International Development Association (IDA) สมาคมเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ เป็นหนึ่งในสถาบันหลักของกลุ่มธนาคารโลก IDA จะให้กู้ยืมเงินโดยไม่เสียดอกเบี้ยและบริการอื่นๆให้กับกลุ่มประเทศที่ยากจนที่สุด
International Economics วิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ศึกษาการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ รวมไปถึงการค้า การลงทุน การดำเนินการทางการเงิน และการเคลื่อนย้ายแรงงาน รวมถึงศึกษานโยบายของสถาบันที่มีอิทธิพลต่อสิ่งต่างๆ ที่กล่าวมา
International Finance Corporation (IFC) บรรษัทการเงินระหว่างประเทศ
International Monetary Fund (IMF) กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ธนาคารที่ดูแลการประพฤติปฏิบัติในทางการเงินระหว่างประเทศ ให้กู้ยืมเงินทุนแก่ ประเทศที่มีปัญหาดุลการชำระเงินทั้งในระยะสั้นและระยะปานกลาง ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2487 ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 185 ประเทศ (มิถุนายน พ.ศ. 2550)
International Reserves ทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศ
International Trade Theory ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ อธิบายเหตุผลว่า เหตุใดประเทศต่างๆ จึงค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการซึ่งกัน และกัน จะมีชื่อเสียงมากที่สุดในยุคแรกๆ
Intra-Industry Trade การค้าภายในอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งสินค้านำเข้าและส่งออก
IPRs Intellectual property rights หรือ สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา
Irregular demand อุปสงค์อันไม่สม่ำเสมอ ความต้องการในสินค้าของบริษัทที่ไม่แน่นอนขึ้นๆ ลงๆ
ITA Information Technology Agreement หรือ ข้อตกลงว่าด้วยการเปิดเสรีทางการค้า สินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศ
ITA II การเจรจาเพื่อการขยายการครอบคลุมสินค้าเพิ่มเติมจาก ITA
ITC The International Trade Centre หรือ ศูนย์พาณิชยกรรมระหว่างประเทศ เป็น องค์กรณ์ที่ดำเนินการภายใต้ UNCTAD และ WTO เป็นศูนย์กลางของ สหประชาชาติ สำหรับการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศกำลังพัฒนา ในด้านการส่งเสริมการค้าและการพัฒนาการส่งออก
ITO
International Trade Organization
ITT
Income terms of trade
IWE
Integrated World Economy
IWG
International Working Group of Sovereign Wealth Funds

 

ที่มา Deardorffs' Glossary of International Economics

JoomSpirit