Articles

เอกสารสำคัญที่จะมีการรับรองในการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 25 และการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ 29

 RYT9 09112560 Apec

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบร่างปฏิญญาผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 25
และอนุมัติให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้แทนรับรองเอกสารดังกล่าว ซึ่งการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค
ครั้งที่ 29 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2560 ณ นครดานัง
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2. ให้ความเห็นชอบร่างถ้อยแถลงร่วมของรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ 29
และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทนร่วมรับรองเอกสารดังกล่าว ซึ่งการประชุมรัฐมนตรีเอเปค
ครั้งที่ 29 จะจัดขึ้นในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ณ นครนาดัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
3. หากมีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างเอกสารข้างต้นที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสาระสำคัญ
หรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้ กต.
และกระทรวงพาณิชย์สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง

สาระสำคัญของร่างเอกสารฯ ทั้ง 2 ฉบับ มีดังนี้
1. ร่างปฏิญญาผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 25 (ปฏิญญาดานัง)
เป็นเอกสารที่แสดงถึงความมุ่งมั่นและปฏิญาณของผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคภายใต้
“การสร้างพลวัตใหม่และการส่งเสริมการพัฒนาไปสู่อนาคตร่วมกัน”ได้แก่
(1) การส่งเสริมการเติบโตอย่างมีนวัตกรรมและการจ้างงานที่ครอบคลุมและยั่งยืน
(2) การสร้างแรงขับเคลื่อนใหม่เพื่อผลักดันการรวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาค
(3) การส่งเสริมขีดความสามารถและนวัตกรรมของวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย
(4)การเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและการเกษตรอย่างยั่งยืนเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

(5) การส่งเสริมอนาคตร่วมกัน

ทั้งนี้ ร่างปฏิญญาดังกล่าวประกอบด้วยเอกสารภาคผนวก จำนวน 4 ฉบับ ได้แก่ ภาคผนวก A -ภาคผนวก D เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการสู่การบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ดังนี้

ภาคผนวก A: วาระการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าในการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ การเงิน
และสังคมในภูมิภาคเอเปค
ภาคผนวก B: กรอบความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล
ภาคผนวก C: ยุทธศาสตร์เอเปคว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (Micro,
Small and Medium Enterprises : MEMEs) ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและมีนวัตกรรม
(ริเริ่มโดยประเทศไทยและสาธารณรัฐเปรู)
ภาคผนวก D:ข้อริเริ่มเอเปคในการส่งเสริมสตาร์ทอัพที่มีนวัตกรรม

2. ร่างถ้อยแถลงร่วมของรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ 29 เป็นเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมรัฐมนตรีเอเปค
ครั้งที่ 29 เพื่อสรุปความก้าวหน้าในการดำเนินการต่าง ๆ ของเอเปค
(1) การส่งเสริมการบูรณาการทางเศรษฐกิจของภูมิภาค
(2) การส่งเสริมการเติบโตที่ยั่งยืน มีนวัตกรรมและครอบคลุม
(3) การเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและนวัตกรรมของวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม
และรายย่อย (MSMEs)
(4)การเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและเกษตรกรรมที่ยั่งยืนในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(5) ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ (Economic and Technical Cooperation : ECOTECH)
และผลลัพธ์ด้านต่าง ๆ
(6) การมองไปข้างหน้า

ทั้งนี้ ร่างถ้อยแถลงร่วมดังกล่าวจะมีเอกสารภาคผนวกประกอบด้วย 5 ฉบับ ได้แก่ ภาคผนวก A– ภาคผนวก E เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการ ได้แก่

ภาคผนวก A: การดำเนินการของเอเปคเพื่อไปสู่ปี 2563 (ค.ศ. 2020) และอนาคต
ภาคผนวก B:กรอบความร่วมมือเอเปคว่าด้วยการอำนวยความสะดวกการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน
ภาคผนวก C:แผนปฏิบัติการสำหรับกรอบการทำงานของโครงการเอเปคแบบหลายปีต่อเนื่องด้านความมั่นคงอาหารแ
ละการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศปี 2561 - 2563
ภาคผนวก D: แผนปฏิบัติการสำหรับกรอบยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาชนบท-เขตเมืองเพื่อสร้างเสริมความมั่นคงอาหารและการเติบโตอย่างมีคุณภาพ
ภาคผนวก E: แนวปฏิบัติที่ดีเลิศของเอเปคสำหรับส่งเสริมอุตสาหกรรมสนับสนุน

ข้ฮมูลจาก สำนักข่าวอินโฟเควสต์ ภาพจาก www.hongkongfp.com วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560

JoomSpirit