Articles

APEC ลดภาษีการค้าสินค้าสิ่งแวดล้อม

 

สิงคโปร, 28 มกราคม 2016
 
        สมาชิกเอเปคทั้ง 21 เขตเศรษฐกิจไดเผยแพรรายละเอียดเกี่ยวกับแผนการลดภาษีการคาใน 54 รายการที่เกี่ยวกับสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพิ่มปริมาณการคา และเพิ่มการเขาถึงสินคาที่จําเปนในการตอสูกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ
 
        ปจจุบันสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปคเป็นครึ่งหนึ่งของสิบอันดับผูสงออกสินคาที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม และ 12 เขตเศรษฐกิจอยูในผูนํา 30 ประเทศผูสงออกเชนกัน โดยการลดภาษีนี้จะชวยทําใหเกิดมูลคาการคาเพิ่มขึ้นกวา 3 แสนลานดอลลารสสหรัฐในระบบเศรษฐกิจภูมิภาค และ 5 แสนลาน ดอลลารสหรัฐ ในระบบเศรษฐกิจโลก
 
 
        โดยใน 5 ปขางหนา คาดวาการคาสินคาที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมจะมีมูลคาเพิ่มขึ้นสองเทาตัว หรือ 2 ลานลาน ดอลลารสหรัฐ เพื่อรองรับสถานการณและกระแสการบริโภคสินคาพลังงานที่เพิ่มขึ้น อุปสงคของพลังงานที่มีประสิทธิภาพ กระแสของการปรับโครงสรางกฎขอบังคับที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม และเพื่อเปนการตอรองในเนื้อหาที่เกี่ยวกับขอตกลงสินคาสิ่งแวดลอมกับองคการการคาโลก
 
   สามารถอ่านรายละเอียดทั้งหมดได้ที่: APEC ลดภาษีการคาสินคาสิ่งแวดลอม
 
 
 
ที่มารูปภาพ www.et-online.org
JoomSpirit