งานสัมมนาระหว่างประเทศ TUCAPS 2017

 

งานสัมมนาระหว่างประเทศ TUCAPS 2017
 
จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 กับงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Thammasat Annual Academics and Postgraduate International Conference (TUCAPS) ในวันที่ 7 - 8 ธันวาคม 2560 ที่โรงแรม Dust Island Resort จังหวัด เชียงราย ในหัวข้อ (Theme) คือ “Asia-Pacific: World’s New Focal” 
 
การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ TUCAPS นี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและนำเสนอผลงานวิชาการของนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมถึงเป็นเวทีให้นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) และดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) ได้นำเสนอผลงานทางวิชาการ และได้รับฟังการนำเสนองานวิชาการของนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญในระดับแนวหน้า อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างนักวิชาการ นักศึกษา และนักวิจัยในภูมิภาคที่มีความสนใจในเรื่องของเอเชียแปซิฟิกศึกษา และโทรคมนาคมอีกด้วย
 
การจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ TUCAPS ในครั้งนี้ จัดขึ้น 2 วัน และจัด 2 งานประชุมควบคู่กันไป ในวันที่ 7 ธันวาคมจะเป็นการนำเสนอผลงานในระดับนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ ในวันที่ 8 ธันวาคมจะเป็นการนำเสนอผลงานในระดับบัณฑิตศึกษาและนักวิจัยหน้าใหม่
 
การจัดงานในครั้งนี้ มีเจ้าภาพร่วมจากสถาบันทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  Graduate School of Asia-Pacific (Waseda University) ประเทศญี่ปุ่น Meiji University ประเทศญี่ปุ่น Copenhagen Business School ประเทศเดนมาร์ก University of Canterbury (UC) ประเทศ นิวซีแลนด์ และ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
 
การประชุมในครั้งนี้ มีนักวิชาการทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้าร่วมงาน 32 คน และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาจากหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียแปซิฟิกศีกษา และ Graduate School of Asia-Pacific (Wadeda University) อีก 26 คน เข้าร่วมงาน
 
pic001pic002
 pic003pic004-1
pic004-2pic005-2
pic006pic007
pic008pic009
pic0010pic0011
pic0013-1pic0013-2
pic0013-4pic0013-5
pic0013pic0014
pic0015pic0016
pic0017-1pic0017-2
pic0017-3pic0017
pic0018pic0019
pic0020pic0021
pic0022pic0023
pic0024pic0025
pic0026pic0027
pic0028pic0029
pic0030pic0031
 
JoomSpirit